Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL), 16. utg.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL), 16. utg.
165,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101046


Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Loven er ajourført med endringer, senest ved lov 22 juni 2018 nr. 83 (i kraft 1 nov 2019). Antall sider: 92